e-ΕΦΚΑ. Πως γίνεται ηλεκτρονικά έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

e-ΕΦΚΑ. Πως γίνεται ηλεκτρονικά έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
e-ΕΦΚΑ. Πως γίνεται ηλεκτρονικά έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

e-ΕΦΚΑ. Πως γίνεται ηλεκτρονικά έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ

Παραγωγική λειτουργία Διαδικτυακής Υπηρεσίας Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ με χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων του taxisnet

 

e-ΕΦΚΑ. Πως γίνεται ηλεκτρονικά έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για τις εξής κατηγορίες χρηστών:

Επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απογεγραμμένες και αναπόγραφες (δηλαδή αυτές που δεν απασχολούν προσωπικό) στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ
Φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, λοιποί ιδιώτες).

Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, υπόχρεα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομοτεχνικών έργων, που δεν είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων, έχουν πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή για τη λήψη ΑΑΕ οποιασδήποτε αιτίας, εκτός από το ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου που εκτελούν. Το ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας λήψης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για πιστοποιημένους εργοδότες, με χρήση των κωδικών που χορηγούνται κατά την πιστοποίησή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη λήψη του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωσης Καταχώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης, ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

  1. Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ → www.efka.gov.gr

Επιλογή: Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους ή Υπηρεσίες για Εργοδότες → Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας → Φυσικά και Νομικά πρόσωπα «Είσοδος στην υπηρεσία»

2.Σύνδεση με τη χρήση κωδικών taxisnet και αυθεντικοποίηση του χρήστη, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της οθόνης.

Ο χρήστης εισερχόμενος στην εφαρμογή μετά την αυθεντικοποίησή του, έχει τη δυνατότητα είτε να προβεί σε Νέα Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (επιλογή: Νέα Αίτηση:> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας), είτε να επιθεωρήσει τις ήδη υπάρχουσες υποβολές, τις οποίες έχει πραγματοποιήσει εντός των δύο (2) τελευταίων ημερών, όπως εμφανίζονται σε σχετικό πίνακα εγγραφών (επιλογή: Υποβληθείσες Αιτήσεις). Επισημαίνεται ότι η εκτύπωση του αποτελέσματος είναι δυνατή μόνο την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Στην επικεφαλίδα αναγράφονται τα «Στοιχεία Αιτούντος», τα οποία συμπληρώνονται («γεμίζουν») με αυτοματοποιημένη διαδικασία από την αντίστοιχη πληροφορία που προκύπτει από web service της ΑΑΔΕ.

Κάθε Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μόνο συναλλαγή. Ως εκ τούτου, ο χρήστης δύναται να επιλέξει κάθε φορά μια μόνο αιτία χορήγησης ΑΑΕ μέσα από τη λίστα παρεχόμενων checkboxes. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών, θα πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα με τις συναλλαγές αποδεικτικά.

 

 

e-ΕΦΚΑ. Πως γίνεται ηλεκτρονικά έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

 

Από ένα πτυσσόμενο (drop down) μενού, o χρήστης είναι σε θέση να επιλέξει το επιθυμητό είδος βεβαίωσης που ζητεί να του εκδοθεί:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00 Καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης 

(χρησιμοποιείται σε περίπτωση που ο Α.Φ.Μ. δεν αφορά υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ)

01 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής «Υποβολή», υποβάλλεται το αίτημα προς επεξεργασία.

Με την επιλογή του συνδέσμου «Προς Επεξεργασία» και κατά την εξέλιξη των αυτοματοποιημένων ελέγχων, η στήλη με τίτλο «Ενέργειες / Αποτέλεσμα» ενημερώνεται ανάλογα, παραπέμποντας τον χρήστη να προβεί σε Έκδοση ΑΑΕ ή Ενημερωτικού Σημειώματος (όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης ΑΑΕ).

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Η εγκυρότητα των Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας, που εκδίδονται μέσω της νέας εφαρμογής, είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί μέσω του link Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της οθόνης.

Η χρήση της εφαρμογής δεν απαιτεί κωδικούς πρόσβασης. Καταχωρούνται ο τύπος του ΑΑΕ, ο Αριθμός Συστήματος που είναι αποτυπωμένος σε αυτό, και ο ΑΦΜ του υπόχρεου.

Με την επιλογή «Έλεγχος», τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους από το σύστημα για να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα ή μη του ΑΑΕ, με αντίστοιχη εκτύπωση.

 

e-ΕΦΚΑ. Πως γίνεται ηλεκτρονικά έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

 

 

Το αίτημα υποβάλλεται διαδικτυακά

  • μέσω του ιστότοπου  του Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr) -> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ  Ασφαλισμένους -> Μη Μισθωτών -> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες) ή
  • μέσω του Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου –> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες –> Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης –> Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ –> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Όταν από τους αυτοματοποιημένους ελέγχους με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις τότε αυτό χορηγείται άμεσα.
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις το ΑΑΕ θα χορηγηθεί αμέσως μετά την εξόφληση ή τη ρύθμιση των οφειλών.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης απαιτείται ο ασφαλισμένος:
α)  να μην οφείλει τρέχουσες εισφορές
β)  να μην έχει οφειλές στο ΚΕΑΟ ή να τις έχει ρυθμίσει και να τηρεί τους όρους της ρύθμισης
γ)  να μην έχει οφειλές στη βάση συμψηφισμών με επιστροφές φόρου ή ΦΠΑ
δ)  να μην έχει οφειλές στα πληροφοριακά συστήματα π. ΟΑΕΕ και π. ΟΓΑ

Επιπλέον ελέγχεται  η ύπαρξη απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών.
Αν ο ασφαλισμένος είναι και εργοδότης για τον έλεγχο της ασφαλιστικής του ενημερότητας στον ΕΦΚΑ θα πρέπει να ζητείται ΑΑΕ Εργοδότη.

Κατά την έκδοση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ελέγχεται και το Μητρώο Εργοδοτών e-ΕΦΚΑ. Αν είστε απογεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών, στο ΑΑΕ που εκδίδεται αναγράφεται σχετικό μήνυμα και ο αιτών πρέπει να προσκομίσει και Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εργοδότη.

Για την έκδοση ΑΑΕ σε συνταξιούχους πραγματοποιούνται όλοι οι προβλεπόμενοι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι, στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις χορήγησης

Η εγκυρότητα των Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας, που εκδίδονται μέσω της νέας εφαρμογής, είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί μέσω τουΕπιβεβαίωση Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

 

 

Το Ενημερωτικό σημείωμα χορηγείται στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και ενημερώνει τον ασφαλισμένο για τον λόγο απόρριψης χορήγησης αυτού, προκειμένου να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Ειδικότερα, αν στο Ενημερωτικό Σημείωμα που εκδίδεται υπάρχει το μήνυμα: «Έκδοση Ενημερότητας κατόπιν προσέλευσης με ραντεβού (μόνο για την πρώτη φορά, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές μέχρι 31-12-2016)» οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσέρχονται, για μια φορά, στην αρμόδια υπηρεσία προς έλεγχο των οφειλών τους. Εφόσον εξοφληθούν ή ρυθμισθούν οι οφειλόμενες εισφορές, εφεξής το ΑΑΕ θα μπορεί να χορηγείται διαδικτυακά