Δύο τροπολογίες, που προβλέπουν -μεταξύ άλλων- την αύξηση του Προϋπολογισμού Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπ. Ανάπτυξης κατά 1,25 δισ. ευρώ, και μία που αφορά σε θέματα χορήγησης προσωρινού ΑΜΚΑ για τις αυτοδιαγνωστικές εξετάσεις καθώς και θέματα πρόσληψης ιατρονοσηλευτικού προσωπικού από τους δήμους για τη διενέργεια ταχέων εξετάσεων, κατατέθηκαν σήμερα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, αύριο Πέμπτη, 15/04/2021.

Με την πρώτη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Ορίζεται ότι:

α. οι υπάλληλοι του πρώην υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τις οργανικές τους θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών δυνάμει του π.δ.81/2019, δύνανται να μεταταγούν, μεταφέροντας τις οργανικές τους θέσεις, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

β. η μετάταξη των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας από το υπουργείο Εξωτερικών στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 450 του ν.478Ι/202Ι. Θα διενεργηθεί με σύσταση ισάριθμων προσωποπαγών θέσεων Διοικητικού Οικονομικού.

2. α. Τροποποιείται το σύστημα αξιολόγησης ερευνητικών κέντρων και θεσπίζεται ειδική ρύθμιση για την αξιολόγηση των ερευνητικών ινστιτούτων τους (διενεργείται ανά τριετία, αντί ανά πενταετία).

β. Καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των μελών των επιτροπών αξιολόγησης και ρυθμίζονται λοιπά θέματα για τη διενέργεια της αξιολόγησης (καταβολή εξόδων μετακίνησης στους αξιολογητές, αμοιβής ανά συνεδρίαση σε αυτούς κ.λπ.), ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται διακριτός ρόλος για το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) στη διαδικασία της αξιολόγησης.

3. Συμπληρώνεται το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης της παρ.7 του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4Ι 74/2013) με την ένταξη και της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, στους φορείς στους οποίους θα αποστέλλονται στοιχεία μητρώου και οικονομικά στοιχεία των οριζομένων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο ελέγχου της αγοράς.

4. Αυξάνονται οι πιστώσεις στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2021 του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ στο εθνικό σκέλος και κατά ένα δισ. (1.000.000.000) ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, για την αντιμετώπιση δράσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό.

5. α. Επανακαθορίζεται ο σκοπός λειτουργίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. Συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στα καθήκοντα που μπορεί να της ανατεθούν, θέματα σχετικά με την αξιολόγηση, τον έλεγχο ή και τη σύνταξη εισήγησης για την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων, που υπάγονται στους νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016.

β. Προβλέπεται η εγγραφή σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του ΠΔΕ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κάθε έτους και των πιστώσεων της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΜΟΔ Α.Ε., εφόσον αυτή βαρύνει το ΠΔΕ.

6. Παρατείνεται, για τρία (3) ακόμη έτη από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, το επιτρεπτό της προβλεπόμενης στο άρθρο 38 του ν.4559/2018 μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης (ενδεικτικά, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας), η δε μετεγκατάσταση επιτρέπεται μέχρι την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και του Ρυμοτομικού Σχεδίου και σε κάθε περίπτωση, εντός της προαναφερόμενης τριετούς προθεσμίας.

Με τη δεύτερη τροπολογία:

1. α. Παρατείνεται εκ νέου, μέχρι τις 8-8-2024 (λήγει στις 8-8-2021), η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

β. Συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.3959/2011 (άρθρο 15) σχετικά με την εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της σχετικής συζήτησης επί των υποβαλλομένων αιτήσεων και καταγγελιών καθώς και επί ζητημάτων αναφορικά με τη συγκέντρωση επιχειρήσεων και τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών και με τη χρήση τεχνικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Προς διευκόλυνση της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικών ή αγροτικών ακινήτων ή η σε βάρος αυτών σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων υπέρ των γενικών αποθηκών, διευκρινίζεται δε ότι, η δαπάνη για τη δημιουργία ή την επέκταση νέων αποθηκευτικών χώρων και γενικά εγκαταστάσεων που προορίζονται για την εκπλήρωση του σκοπού τους, βαρύνει τις γενικές αποθήκες.

2. α. Ρυθμίζονται με υ.α., τα ειδικότερα ζητήματα για τις προδιαγραφές και τη λειτουργία χώρων αναψυχής και επιχειρήσεων, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών ζωντανής διαδραστικής ψυχαγωγίας, που συνίσταται στη διαφυγή από θεματικά δωμάτια μέσω της επίλυσης γρίφων και της αντιμετώπισης νοητικών και άλλων προκλήσεων («escape rooms»).

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με π.δ., των προϋποθέσεων, της διαδικασίας για την απόκτηση της σχετικής επαγγελματικής άδειας, της διάρκειας ισχύος αυτής κ.λπ.. σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας τοποθέτησης, επισκευής, συντήρησης και ελέγχου της καλής λειτουργίας μηχανών σκαφών θαλάσσης.

3. Ορίζεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ ΔΕ ΒΕΚ), λειτουργεί και ως Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο σύνολο των τομέων του υπουργείου.

4. α. Προβλέπεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών».

β. Δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και τέλη φωτισμού στις ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. και Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., υπό τις ειδικότερα οριζόμενες προϋποθέσεις.

5. Με υ.α. δύνανται να προσδιορίζονται και να εξειδικεύονται ζητήματα σχετικά με τον τρόπο διενέργειας ελέγχων συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους φορείς επενδύσεων ή τις επενδύσεις καθ’ εαυτές, σε περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της εκ του νόμου τασσόμενης προθεσμίας για την πραγματοποίηση του προβλεπόμενου ελέγχου, οι εν λόγω έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται από όργανα ελέγχου που συνιστώνται για τον συγκεκριμένο σκοπό ή από ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένες στο Δημόσιο Μητρώο του ν.4449/2ΟΙ7, βάσει σύμβασης ανάθεσης έργου.

6. Παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2021 από τη λήξη της (έληξε στις 29-3-2021), η δυνατότητα καθορισμού, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, νέων χώρων λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ιδίου Δήμου.

Με την τρίτη τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο ίδιο νομοσχέδιο:

1. Τροποποιείται το άρθρο 248 του ν.4782/2021, που αναφέρεται στη χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Διευρύνεται ο σκοπός για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ ο οποίος χορηγείται εφεξής και για τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορονοϊό (selftest) (άρθρο 2 του ν.4790/2021), την καταχώριση του αποτελέσματος της ανωτέρω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας) και την έκδοση δήλωσης αποτελέσματος (άρθρο 27 ν.4792/2021 ).

β. Επανακαθορίζεται η διαδικασία χορήγησης προσωρινού ΑΜΚΑ η οποία διαφοροποιείται εάν τα φυσικά πρόσωπα διαθέτουν ή όχι Αριθμό Φορολογικού (ΑΦΜ) ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ). Συγκεκριμένα. προβλέπεται ότι, για τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ΑΦΜ και ΑΔΤ, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), με την προσκόμιση ενός εκ των μνημονευόμενων εγγράφων ταυτοποίησης.

γ. Καθορίζεται επίσης, η διαδικασία για τον ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού, μέσω ειδικής εφαρμογής στην Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορονοϊού (άρθρο 57 παρ.2 του v.4764/2020), για τα φυσικά πρόσωπα που απέκτησαν προσωρινό ΑΜΚΑ, αλλά δεν έλαβαν ενημέρωση για προγραμματισμένη ημερομηνία εμβολιασμού τους, μολονότι υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών.

2. Ορίζονται οι ΟΤΑ α’ βαθμού ως φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υπέχουν, μέσω του συμβεβλημένου ιατρικού προσωπικού τους, την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο COVID-19, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο τριακοστό πρώτο του ν.4 737/2020). Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης στους δήμους έως τις 31.5.2021, ειδικά για τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, του κατάλληλου ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 (συμβάσεις ι.δ.ο.χ., με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής), η ισχύς του οποίου παρατείνεται (έληξε 28.2.2021) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ειδικά για το εν λόγω προσωπικό. Ο αριθμός του προσλαμβανόμενου προσωπικού αντιστοιχεί σε έναν υπάλληλο για κάθε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) συνολικού μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής. Η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30ής.6.2021.

Επιτρέπεται, εφόσον ο ΕΟΔΥ δεν διαθέτει σε έναν ΟΤΑ τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η προμήθεια αυτών με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προσφεύγοντας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου της από 11.3.2020 ΠΝΠ (άρθρο δεύτερο του ν.4682/2020), η οποία διατηρείται σε ισχύ μέχρι τις 30.6.2021.

3. Παρέχεται. επίσης, η δυνατότητα, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος; της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2021, να πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και λοιπές εξετάσεις για την ανίχνευση του κορονοϊού, υπό την ευθύνη και εποπτεία του ΕΟΔΥ, από φοιτητές Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της χώρας. οι οποίοι, εντάσσονται στο πρόγραμμα δειγματοληψιών των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

zougla.gr