Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021, 14:44

Συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να αποφασιστούν οι τελικοί όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που έδωσε η Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 7 Απριλίου.

Εξάλλου, από Δευτέρα ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ, ύστερα από την προσωρινή αναστολή από τις 14 Απριλίου, λόγω του reverse split.  H νέα ονομαστική αξία είναι 1 ευρώ ανά μετοχή από 6 ευρώ πριν. Το νέο σύνολο των μετοχών της Πειραιώς που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 50.367.223 κοινές ονομαστικές από 831.059.164 μετοχές (16,5 παλαιές προς 1 νέα μετοχή).

Ειδικότερα, οι εξουσιοδοτήσεις αυτές προς το δ.σ. της Τράπεζας Πειραιώς αφορούν στους εξής όρους:

1. Το τελικό ποσό της αύξησης. Όπως έχει ανακοινωθεί από τη διοίκηση της Τράπεζας κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2020, στις 16 Μαρτίου, στόχος είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς μπορεί να κινηθεί και σε μεγαλύτερα ποσά, αφού το όριο, σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ είναι ότι “δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία ανάθεσης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή μέχρι και 14.959.064.952 ευρώ”  (14,96 δισ).

2. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα και της δομής της αύξησης. Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που είχε παρουσιάσει η Τράπεζα Πειραιώς σε ξένους επενδυτές με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, προβλεπόταν ότι μέχρι τα μέσα Απριλίου θα έχει ανοίξει το βιβλίο προσφορών, μέχρι τα μέσα Απριλίου θα έχει ανακοινωθεί η τιμή και στις αρχές Μαΐου θα εισέρχονταν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ οι νέες μετοχές.

3. Την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

4. Τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

5. Την ιδιότητα των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην αύξηση.

6. Τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

7. Την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,9 δισ. ευρώ για την κεφαλαιοποίηση και δημιουργία αποθεματικού. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία προβλέπει, σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ, τα εξής: αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής 6 ευρώ σε 99 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από 831.059.164 μετοχές σε 50.367.223 νέες κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 99 ευρώ η κάθε μία, δια της συνένωσης 16,5 υφιστάμενων μετοχών σε 1 νέα μετοχή (reverse split).

Στη συνέχεια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, ποσού 93 ευρώ ανά μετοχή. Μετά, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,9 δισ. ευρώ δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 99 σε 1 ευρώ, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών και τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της θα ανέλθει σε 50.367.223 ευρώ 50.367.223 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία.

8. Τη θέσπιση 5ετούς προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή χορήγησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options), σε στελέχη της διοίκησης και το προσωπικό της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.

zougla.gr