Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, 11:01

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου οι νέες μετοχές της Τρ. Πειραιώς στο Χρηματιστήριο

Από σήμερα παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους από τις μετοχές που θα προκύψουν από το reverse split, σε συνέχεια της απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 7 Απριλίου.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 1 ευρώ ανά μετοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Απριλίου. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι των μετοχών μετά το reverse split θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων μέχρι την Πέμπτη 15 Απριλίου.

Το νέο σύνολο των μετοχών της Πειραιώς που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 50.367.223 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η γενική συνέλευση της Πειραιώς Financial Holdings αποφάσισε στις 7 Απριλίου:

α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής από 6 σε 99 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από 831.059.164 μετοχές σε 50.367.223 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 99 ευρώ η κάθε μία, διά της συνένωσης 16,5 υφιστάμενων κοινών μετοχών σε 1 νέα μετοχή (reverse split) και τη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 93 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών. Σημειώνεται ότι δε θα εκδοθούν κλάσματα μετοχής, τα δε κλασματικά δικαιώματα επί των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα εκποιηθούν από την Πειραιώς και το προϊόν της ρευστοποίησής τους θα αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους,

β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.935.987.854 ευρώ μέσω μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε νέας μετοχής από 99 σε 1 ευρώ χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των νέων μετοχών (50.367.223), και τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς ανέρχεται σε 50.367.223 ευρώ διαιρούμενο σε ισόποσες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 1 ευρώ.


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, 11:01

zougla.gr