Ο Δήμος Βριλησσίων με ευαισθητοποίηση στις αυξημένες ανάγκες των φοιτητών που πρόκειται να φοιτήσουν ή φοιτούν για πρώτη χρονιά στα ΑΕΙ της επαρχίας μακριά από το σπίτι τους, και των μελών των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και κατοικούν στο Δήμο, προτίθεται να προσφέρει, κάθε μήνα, ένα Δέμα με αναγκαία προϊόντα της καθημερινότητας.
Το πρόγραμμα «ΕΧΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ» αφορά στην τακτική (μηνιαία) διανομή δέματος με τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης στις οικογένειες των ωφελούμενων φοιτητών, ώστε να βοηθηθούν στα πρώτα βήματα της νέας τους ζωής. Υλοποιείται με ίδιους πόρους του Δήμου, μέσα από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής Υγείας και συγκεκριμένα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Τα δέματα θα παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους ή/και νομίμως εξουσιοδοτηθέντες, από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.
Δικαιούχος του προγράμματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’). Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος φοιτητής εφόσον:
· είναι ορφανός από τους δύο γονείς
· οι γονείς του είναι κάτοικοι του εξωτερικού.
Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στον Δήμο έως την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 15.00
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στην οδό Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 62 στον ΟΚΠΑΔΒ ή ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Συνημμένα θα υπάρχουν τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
· Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής
· Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος Ακαδημαϊκού έτους
· Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης, Ε1
· Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα
· Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
· Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας στο Δήμο (Λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.τ.λ.)
· Βεβαίωση ανεργίας γονέα (εφόσον υπάρχει)
· Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή λοιπές Υγειονομικές Επιτροπές, σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. (εφόσον υπάρχει)
Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των αιτούντων θα γίνει βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων με προτεραιότητα τις οικογένειες με άνεργους γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑΜΕΑ, κτλ. Για την εν λόγω αξιολόγηση θα συσταθεί ειδική επιτροπή που θα αποτελείται από:
· Τον Προϊστάμενο του Τμήματος
· Έναν Κοινωνικό Λειτουργό
· Τον Προϊστάμενο Κοινωνικών Δομών
Επιπλέον, τα εισοδηματικά κριτήρια/ προϋποθέσεις προκειμένου να προκύψει η τελική λίστα των δικαιούχων, προτείνεται να είναι μέρος αυτών που ισχύουν για τους δικαιούχους της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.140832/2017 – ΦΕΚ 2993/Β/31-08-2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμό 77188/Ζ1/29-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ3Χ46ΜΤΛΗ-6ΟΙ) εφαρμοστική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Συγκεκριμένα προτείνονται τα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια/ προϋποθέσεις:
Ø Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός.
Σημ. 1.: Ως ετήσιο συνολικό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν από κάθε πηγή.
Σημ.2.: Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010),
2. Το Ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018),
3. Το άρθρο 1 του ν.δ/τος 57/1973 “Περί λήψεων μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων”,
4. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 140832/Ζ1/31-8-2017 (ΦΕΚ 2993/31-8-2017), όπως ισχύει
5. Η υπ’ αριθμ. 77188/Ζ1/29-6-2021 (ΑΔΑ : ΩΞ3Χ46ΜΤΛΗ-6ΟΙ) εφαρμοστική εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει:
1. Την τακτική (μηνιαία) διανομή δέματος με τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκη σε φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες που σπουδάζουν στην επαρχία και μένουν στο Δήμο Διονύσου
2. Τον καθορισμό κοινωνικό – οικονομικών και εισοδηματικών κριτηρίων/ προϋποθέσεων για την ενίσχυση των φοιτητών, όπως προτείνονται παρακάτω:
· Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός.
Σημ. 1.: Ως ετήσιο συνολικό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν από κάθε πηγή.
Σημ.2.: Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021.
3. Η επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των φοιτητών ως ακολούθως :
· ΠΑΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας
· ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Κοινωνική Λειτουργός
· ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΖΑΣ Προϊστάμενος Κοινωνικών Δομών και προγράμματος ΤΕΒΑΑ
Παρακαλούμε να καταθέσετε την αίτηση σας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 62 ισόγειο έως 10 Οκτωβρίου 2022 και από ώρες 08.00-13.00 καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου.
ΑΙΤΗΣΗ