Με στόχο να στηρίξει τους πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ο Δήμος Κηφισιάς τους καλεί να υποβάλουν έως τις 31 Οκτωβρίου, τις απαραίτητες αιτήσεις προκειμένου να λάβουν το βοήθημα των Χριστουγέννων 2022.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]

Για όσους το αίτημά τους δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά καλούνται να προσέλθουν κατόπιν ραντεβού, στην Κοινωνική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού στην Κάτω Κηφισιά (Μαρίνου Αντύπα 3, τηλ. 2108082994 & 2108014249), προκειμένου να καταθέσουν μέσα σε κλειστό φάκελο τα δικαιολογητικά και τη σχετική αίτηση υπογεγραμμένη.

Δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι του Δήμου Κηφισιάς.

Τα κριτήρια:
1. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κηφισιάς: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι κάτοικος Δήμου Κηφισιάς και προς αποφυγή προσκόμισης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας, αποδεικνύεται από το Ε1 που προσκομίζεται στα δικαιολογητικά.
2. Και να ισχύουν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:
Για την παροχή του βοηθήματος υπολογίζεται το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων,
Όποτε απαιτείται, εκκαθαριστικό από όλα τα ενήλικα μέλη που κατοικούν στην ίδια οικία.

Εισόδημα για:
1 άτομο: 6.000 €
2 άτομα: 7.200 €
3 άτομα: 8.400€
4 άτομα: 9.600 €
5 άτομα:10.800€
6 άτομα:12.000€
7άτομα:13.200€
8 άτομα: 14.400€

Τα παραπάνω εισοδήματα προσαυξάνονται, εάν υπάρχει:
• πιστοποιημένη αναπηρία από υγειονομική επιτροπή κατά 3.000€.
• ενοικιαζόμενη κατοικία κατά 3.000€
επίσης:
• Οι τόκοι καταθέσεων πρέπει να είναι έως το ποσό των #200€# για το έτος
• Το όριο της ακίνητης περιουσίας είναι 150.000€ για ένα άτομο, προσαυξανόμενο 15.000€ για κάθε επιπλέον μέλος
• Κοινωνική έρευνα όπου αυτό απαιτείται.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει των παραπάνω κριτηρίων. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης ή προσκόμισης ελλιπών δικαιολογητικών η αίτηση θεωρείται απορριπτέα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά όλων των συνοικούντων ενηλίκων μελών

Για παλαιούς δικαιούχους:

Για όσους αιτήθηκαν το οικονομικό βοήθημα και έχουν καταθέσει στο παρελθόν τα παρακάτω δικαιολογητικά και εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι στα δεδομένα τους, δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμισή τους εκτός εάν αυτό θεωρηθεί επιβεβλημένο από τους Κοινωνικούς Επιστήμονες της Υπηρεσίας, που ελέγχουν όλα τα στοιχεία.
Κατατίθενται μόνο η αίτηση και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το εισόδημα της οικογένειας /νοικοκυριού, δηλαδή:
1. Αίτηση
2. Τα οικονομικά στοιχεία του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενηλίκων μελών:
• Αντίγραφο Ε1
• Εκκαθαριστικό εφορίας
• Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για νέους αιτούντες:

Α. Δικαιούχοι ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο τελευταίας εγκριτικής αίτησης του ΚΕΑ, που να είναι σε ισχύ,
3. Αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ – Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναγράφεται η τράπεζα και ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον κριθεί απαραίτητο),
– Σε περίπτωση αλλοδαπών, το πιστοποιητικό απαιτείται να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και κατατίθεται από τον αιτούντα.
5. Τα οικονομικά στοιχεία του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενηλίκων μελών:
• Αντίγραφο Ε1
• Εκκαθαριστικό εφορίας

Β. Λοιποί δικαιούχοι:
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου όλων των συνοικούντων.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον κριθεί απαραίτητο).
– Σε περίπτωση αλλοδαπών το πιστοποιητικό απαιτείται να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και κατατίθεται από τον αιτούντα.
4. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ.
5. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει).
6. Μισθωτήριο συμβόλαιο (εάν υπάρχει).
7. Απόφαση αναπηρίας (εάν υπάρχει).
8. Αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ- Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναγράφεται η τράπεζα και ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
9. Τα οικονομικά στοιχεία του τελευταίου φορολογικού έτους ΟΛΩΝ των συνοικούντων ενηλίκων μελών:
• Αντίγραφο Ε1.
• Εκκαθαριστικό εφορίας.
• Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (Σε περίπτωση που δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία κάποιο μέλος, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία: Μαρίνου Αντύπα 3, Κάτω Κηφισιά τηλ. 2108082994,2108014249 και στο e-mail: [email protected]
Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής (31/10/2022), οι αιτήσεις αξιολογούνται ως εκπρόθεσμες και απορριπτέες.